Bihar Jharkhand Association of North America

Bihar Jharkhand Association of North America

EST:1975

Mr. Indira Nand Jha Dr. G. N. Roy
Dr. B. Dhar Dr. Gopal K. Sinha
Mr. Sadiq Imam Dr. Vinod K. Sinha
Dr. S. N. Sinha Mr. Ranvir Sinha
Dr. C. N. Sinha Mrs. Saroj Kumar
Dr. K. Kantu Dr. Kavita Sinha
Mr. Dharmatma Saran Mr. Sanjay Prakash
Mr. Pankaj Kumar Dr. G. N. Roy
Mr. Ajoy Sinha Mr. Birendra Kumar
Dr. Binod Sinha Dr. Binod K Sinha -Year 2011
Mr. Shashi Sinha – Year 2012-13  Mr. Bhawesh Choudhary – Year 2014-15
Mrs. Anjali Prasad – Year 2016-17

Team Info – Executive Committee